Aktuality

Aktuality:

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ Mateřské školy Svatá, příspěvkové organizace od 12.4.2021 - Informace ke znovuotevření MŠ Svatá od 12.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a v 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.

priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1)

Předpoklady osobní přítomnosti dětí na prezenčním vzdělávání:

Dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19. (priloha_892879297_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů (1) (1)

Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

Testování: Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí: priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/

Průběh testování v Mateřské škole Svatá, příspěvkové organizaci: 

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách šatny školky 2x týdně.

(V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno.)

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do šatny mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byla v šatně jen jedna dospělá osoba s ochranou dýchacích cest (respirátorem) + dítě.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti.

Testovací místností bude kancelář MŠ. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance) za přítomnosti personálu MŠ a vyčká na školní zahradě 15 minut na výsledek testu.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit MŠ.

Dítě, zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování. https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

V případě dalších dotazů mě, prosím, kontaktujte.

Bc. J. Bendová, ředitelka

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Ošetřovné: informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI vyplývající z manuálu MŠMT a MZČR PRO PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MANUÁLU MŠMT A MZČR  K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID – 19 ze dne 24.8. 2020  PRO MATEŘSKOU ŠKOLU SVATÁ, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI: 

1. Před vstupem do MŠ si rodič vydezinfikuje ruce a omezí svůj pobyt v šatně na dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte paní učitelce. Do dalších prostor MŠ (třída, koupelna…) rodiče mít přístup nebudou.

2. Dítě si po příchodu do třídy důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ budeme dbát na zvýšenou hygienu všech dětí.

3. Každé dítě bude mít ve své látkové tašce 2 roušky v uzavíratelném sáčku.

4. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění bude umožněn vstup do školky pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním (potvrzení od lékaře).

5. Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školky. 

Tímto bychom chtěli apelovat na nejvyšší míru Vaší individuální zodpovědnosti, kdy budete plně respektovat ochranu zdraví všech přítomných v MŠ (dětí i zaměstnanců) a nebudete vodit dítě do MŠ s jakýmkoliv příznakem nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem, bolest v krku apod.)                                                             

Podepisování oblečení

Prosíme rodiče, aby dětem podepisovali veškeré oblečení. Vyvarujeme se zbytečným komplikacím s jeho dohledáváním.

Komentáře nejsou povoleny.